نوبت دهی دکتر شیلا رضائی (کد نظام پزشکی 62648 )

دکتر شیلا رضائی دکترای حرفه‌ای پزشکی شماره نظام پزشکی : 62648 محل فعالیت : تهران-تهران نوع عضویت : پزشکي

نوبت دهی دکتر شیده رضائی (کد نظام پزشکی 29794 )

دکتر شیده رضائی دکترای حرفه‌ای پزشکی شماره نظام پزشکی : 29794 محل فعالیت : تهران-تهران نوع عضویت : پزشکي

نوبت دهی دکتر رضیه رضائی (کد نظام پزشکی 94839 )

دکتر رضیه رضائی دکترای حرفه‌ای پزشکی شماره نظام پزشکی : 94839 محل فعالیت : تهران-تهران نوع عضویت : پزشکي

نوبت دهی دکتر حسین رضائی (کد نظام پزشکی 27076 )

دکتر حسین رضائی دکترای حرفه‌ای پزشکی شماره نظام پزشکی : 27076 محل فعالیت : تهران-تهران نوع عضویت : پزشکي

نوبت دهی دکتر تیمور رضائی (کد نظام پزشکی 5439 )

دکتر تیمور رضائی دکترای حرفه‌ای پزشکی شماره نظام پزشکی : 5439 محل فعالیت : تهران-تهران نوع عضویت : پزشکي

نوبت دهی دکتر بهمن رضائی (کد نظام پزشکی 49926 )

دکتر بهمن رضائی دکترای حرفه‌ای پزشکی شماره نظام پزشکی : 49926 محل فعالیت : تهران-تهران نوع عضویت : پزشکي

نوبت دهی دکتر بیژن رضائی (کد نظام پزشکی 51259 )

دکتر بیژن رضائی دکترای حرفه‌ای پزشکی شماره نظام پزشکی : 51259 محل فعالیت : تهران-تهران نوع عضویت : پزشکي

نوبت دهی دکتر بارنارد رضائی (کد نظام پزشکی 72010 )

دکتر بارنارد رضائی دکترای حرفه‌ای پزشکی شماره نظام پزشکی : 72010 محل فعالیت : تهران-تهران نوع عضویت : پزشکي

نوبت دهی دکتر آزاده رضائی (کد نظام پزشکی 86838 )

دکتر آزاده رضائی دکترای حرفه‌ای پزشکی شماره نظام پزشکی : 86838 محل فعالیت : تهران-تهران نوع عضویت : پزشکي

نوبت دهی دکتر هوشنگ رشیدیاسمی (کد نظام پزشکی آ-345 )

دکتر هوشنگ رشیدیاسمی دکترای حرفه‌ای پزشکی شماره نظام پزشکی : آ-345 محل فعالیت : تهران-تهران نوع عضویت : آزمايشگاهي (باليني)